En febrero se celebrará el I Congreso de Analíticas Aplicadas a la Arqueología, Igualada (Barcelona)

10/1/05 .- Tharg

I CONGRÉS D’ANALÍTIQUES APLICADES A L’ARQUEOLOGIA
I CONGRESO DE ANALÍTICAS APLICADAS A LA ARQUEOLOGÍA

Igualada, 3, 4 i 5 de Febrer de 2005
Igualada, 3, 4 y 5 de Febrero de 2005

PROGRAMA:

DIJOUS / JUEVES - 3 FEBRER / FEBRERO 2005

9.00 h. Recepció de participants i entrega de documentació / Recepción de participantes y entrega de documentación.

10.00 h. Acte inaugural / Acto inaugural.
Sr. Jordi AYMAMÍ i ROCA, Alcalde- President del M.I.Ajuntament d’Igualada.
Dr. Ramon VILASECA i ALAEDRA, Director General d’Universitats de Catalunya.

10.30 h. Presentació del programa / Presentación del programa.
Sr. Jordi ENRICH (Director del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia).

10.40 h. Moderadora: Dra. Maria ÁNGELS PETIT.
Ponència: Edafologia i Anàlisis Microquímiques / Edafologia y Análisis
Microquímicos; Sr. Joan ENRICH (ArqueoCat, s.l.), Sra. Montse GÓMEZ (ArqueoCat, s.l.), Sra. Maria REYES (E.U.E.T.I.I.) U.P.C. Igualada.

Caracterització dels nivells arqueològics mitjançant les experiències obtingudes en: pH, matèria orgànica, carbonats, calci, fosfats, clorurs, lípids, carbohidrats, codi munsell, fracció fina i mineralitzacions-calcificacions de matèria orgànica. Orientacions i metodologia per a la recollida de les mostres sobre el terreny.

Caracterización de los niveles arqueológicos mediante las experiencias obtenidas en: pH, materia orgánica, carbonatos, calcio, fosfatos, cloruros, lípidos, carbohidratos, código munsell, fracción fina y mineralitzaciones-calcificaciones de materia orgánica. Orientaciones y metodología para la recogida de las muestras sobre el terreno.

11.40 h. Pausa- cafè / Pausa- café.

12.00 h. Ponència: Anàlisis químiques / Análisis químicos; Dr. Salvador BUTÍ i Dra. Nati SALVADOR (E.P.S.E.V.G.) U.P.C. Vilanova i la Geltrú.

Detecció de la presència de residus de substàncies orgàniques: vi, cervesa, etc, utilitzant tècniques de separació com son l’electroforesi capil·lar (CE), i la cromatografia líquida (HPLC).
Detecció de compostos en el sòl, que permeten relacionar-los amb l’activitat que s’hi va desenvolupar, per exemple l’alum en el cas de la indústria de l'adobat de pells, i com a mordent pels tenyits, utilitzant tècniques com l’espectrometria d’absorció atòmica (AAS), microscopia òptica (OM), espectroscòpia d'infrarroig (FT-IR), difracció de raig X amb radiació sincrotó (SR- DRX), microscòpia electrònica de rastreig amb detector EDS SEM + EDS.
Caracterització de materials pictòrics, pigments i aglutinants, utilitzant diverses tècniques com són la microscòpia òptica (OM), espectroscòpia d’infraroig (FT-IR), difracció de raig X, microscòpia electrònica de rastreig i tècniques de separació. Detección de la presencia de residuos de substancias orgánicas: vino, cerveza, etc, utilizando técnicas de separación como son la electroforesis capilar (CE), y la cromatografía líquida (HPLC).

Detección de compuestos en el suelo, que permiten relacionarlos con la actividad que se desarrolló, por ejemplo el alumbre en el caso de la industria del curtido de pieles, y como mordiente para los teñidos, utilizando técnicas como la espectrometría de absorción atómica (AAS), microscopia òptica (OM), espectroscopia de infrarrojo (FTIR), difracción de rayos X con radiación sincrotón (SR- DRX), microscopía Electrónica de rastreo con detector EDS SEM + EDS.
Caracterización de materiales pictóricos, pigmentos y aglutinantes, utilizando diversas técnicas como son la microscopía òptica (OM), espectroscópia de infrarrojo (FT-IR), difracción de rayos X, microscopía electrónica de rastreo y técnicas de separación.

13.30 h. Debat / Debate.

14.00 h. Dinar / Almuerzo.

16.00 h. Moderador: Dr. Salvador BUTÍ (E.P.S.E.V.G.) U.P.C. Vilanova i la Geltrú.
Ponència: Arqueometria / Arqueometría ; Dr. Aureli ÁLVAREZ (U.A.B.) i Dra. Margarida GENERA (Generalitat de Catalunya).

Caracterització de ceràmiques: làmina prima, graus de cocció i composició mitjançant difracció de raig X, microscopi de llum polaritzada i corba termicodilatomètrica.

Caracterización de cerámicas: lámina delgada, grados de cocción y composición mediante difracción de rayos X, microscopio de luz polarizada y curva termicodilatométrica.

17.00 h. Ponència: Anàlisis químiques: Substàncies lipòfiles i tanins / Análisis
químico: Substancias lipófilas y taninos.; Dr. Joaquim FONT (E.U.E.T.I.I.) U.P.C. d’Igualada.

Caracterització de greixos, olis, olis essencials, ceres i col·lofònia en sediments i recipients contenidors: dolies, àmfores, olles, tupins, ungüentàris, etc, mitjançant cromatografia de capa fina (TLC), espectroscopia d’infraroig (FT-IR) i cromatografia de gasos (GC). Determinació de tanins (adobatge de pells), mitjançant espectroscòpia UV- VIS.

Caracterización de grasas, aceites, aceites esenciales, ceras y colofonia en sedimentos y recipientes contenedores: dolias, ánforas, ollas, recipientes, ungüentarios, etc, mediante cromatografía de capa fina (TLC), espectroscopía infrarroja (FT-IR) y cromatografía de gases (GC). Determinación de taninos (curtición de pieles) mediante espectroscopía UV-VIS.

18.00 h. Pausa-cafè / Pausa-café.

18.15 h. Ponència: Arqueometalúrgia; Dra. Julia SIMÓN (E.T.S.E.I.B.) U.P.C. Barcelona.

Caracterització de metalls: tecnologia, composició, determinació d’aleacions i escòries mitjançant difracció de raig X (XRD), microscopi electrònic de rastreig SEM amb detector EDX, i microscopi òptic (OM).

Caracterización de metales: tecnología, composición, determinación de aleaciones, y escorias mediante difracción de rayos X (XRD), microscopio electrónico de rastreo SEM con detector EDX, y microscopio òptico (OM).

19.15 h. Ponència: Disciplines auxiliars / Disciplinas auxiliares; Sra. Marta GARCÍA i Meritxell FERRER (ArqueoCat, s.l.).

Presa de mostres i la seva conservació fins a l'anàlisi.

Recogida de muestras y su conservación hasta su análisis.

20.00 h. Debat / Debate.

20.30 h. Tast iberoromà – Degustación iberoromana (a càrrec de l’empresa especialitzada en cuina de l'Antiguitat KUANUM / a cargo de la empresa especializada en cocina de la Antigüedad KUANUM).

DIVENDRES / VIERNES - 4 FEBRER / FEBRERO 2005

9.00 h. Moderadora: Sra. Julia BELTRÁN (M.H.C.B.). Ponència: Paleontropologia; Dra. Bibiana AGUSTÍ (M.A.C. Girona).

Individus adults.

Individuos adultos.

10.00 h. Ponència: Paleontropologia; Sra. Susanna MURIEL (ArqueoCat, s.l.).
Individus fetals i neonatals.

Individuos fetales y neonatales.

11.00 h. Pausa- cafè / Pausa- café.

11.20 h. Ponència: Disciplines auxiliars; Dr. Carles LALUEZA (U.B.).

Estudis basats en D.N.A. antic.

Estudios basados en D.N.A. antiguo.

12.20 h. Debat / Debate.

13.00 h. Dinar / Almuerzo.

15.30 h. Moderadora: Sra. Jordina SALES (ArqueoCat, s.l.).
Ponència: Fauna; Dr. Jordi NADAL (U.B.).

16.30 h. Ponència: Ictiofauna; Sr. Ricard MARLASCA (U.P.F.).

17.30 h. Pausa- cafè / Pausa- café.

17.45 h. Ponència: Fauna (aus) / Fauna (aves); Sr. Lluís GARCÍA (Museu de Zoologia
de Barcelona).

18.45 h. Debat / Debate.

19.15 h. Acte de presentació de la publicació “Iª Convocatòria de premis sobre treballs de recerca d’arqueologia ibèrica” i de la “IIª Convocatòria de premis sobre treballs de recerca d’arqueologia ibèrica”, a càrrec del Sr. Ángel SEGARRA, President de la “Fundació Privada Catalana per l´Arqueologia Ibèrica. S´entregarà un exemplar gratuït a tots els assistents.

Acto de presentación de la publicación “Iª Convocatòria de premis sobre treballs de recerca d’arqueologia ibèrica” y de la “IIª Convocatòria de premis sobre treballs de recerca d’arqueologia ibèrica”, a cargo del Sr. Ángel SEGARRA, Presidente de la “Fundació Privada Catalana per l´Arqueologia Ibèrica”. Se entregará un ejemplar gratuito a todos los asistentes.

DISSABTE / SÁBADO - 5 FEBRER / FEBRERO 2005

9.00 h. Moderador: Sr. Jordi ENRICH (Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia).
Ponència: Carpologia / Carpología; Dr. Ramon BUXÓ (M.A.C.).

10.00 h. Ponència: Fitòlits, midons i caracteritzacions microscòpiques / Fitólitos, almidones y caracterizaciones microscópicas; Dr. Jordi JOAN i Dr. Joan Carles MATAMALA (U.B.).

11.00 h. Pausa- cafè / Pausa- café.

11.20 h. Ponència: Antracologia / Antracología; Dra. Ethel ALLUÉ (U.R.V.).

12.20 h. Debat / Debate.

13.00 h. Clausura del Congrés / Clausura del Congreso.
Visita guiada al Museu de la Pell d´Igualada i Comarcal de l´Anoia.


COMITÉ ORGANITZADOR / COMITÉ ORGANIZADOR:
Sr. Joan ENRICH (ArqueoCat, S.L.).
Sr. Jordi ENRICH (Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia).
Dr. Joaquim FONT (E.U.E.T.I.I.) U.P.C. d'Igualada.
Sra. Jordina SALES (ArqueoCat, S.L.).

INSCRIPCIÓ I SECRETARIA / INSCRIPCIÓN Y SECRETARÍA:
ArqueoCat, S.L.
C/ Dinamarca, 3 Interior 8
08700 IGUALADA (BARCELONA)
Tel. 938039667
Tel. / Fax. 938055870
e -mail: arqueocat@arqueocat.com
http://www.arqueocat.com

LLOC DE REALITZACIÓ / LUGAR DE REALIZACIÓN:
Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia
C/ Dr. Joan Mercader s/n
08700 IGUALADA (BARCELONA)
Tel. 93 804 67 52

COMITÉ CIENTÍFIC / COMITÉ CIENTÍFICO:
Dra. Bibiana AGUSTÍ (Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona).
Dra. Ethel ALLUÉ (Universitat Rovira i Virgili).
Dr. Aureli ÁLVAREZ (Universitat Autònoma de Barcelona).
Dr. Salvador BUTÍ (Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú).
Dr. Ramon BUXÓ (Museu d'Arqueologia de Catalunya).
Sr. Joan ENRICH (ArqueoCat, s.l.).
Sra. Meritxell FERRER (ArqueoCat, s.l.).
Dr. Joaquim FONT (Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial d'Igualada).
Sra. Marta GARCÍA (ArqueoCat, s.l.).
Sr. Lluís GARCÍA (Museu de Zoologia de Barcelona).
Dra. Margarida GENERA (Generalitat de Catalunya).
Sra. Montserrat GÓMEZ (ArqueoCat, s.l.).
Dr. Jordi JUAN (Universitat de Barcelona).
Dr. Carles LALUEZA (Universitat de Barcelona).
Sr. Ricard MARLASCA (Universitat Pompeu Fabra).
Dr. Joan Carles MATAMALA (Universitat de Barcelona).
Sra. Susanna MURIEL (ArqueoCat, s.l.).
Dr. Jordi NADAL (Universitat de Barcelona).
Sra. Maria REYES (Escola Universitària d'Eginyeria Tècnica Industrial d'Igualada).
Dra. Nati SALVADÓ (Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú).
Dra. Julia SIMÓN (Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona).

INFORMACIÓ / INFORMACIÓN:
Les següents Universitats concediran crèdits de lliure elecció:
Escola U.P.C. d’Igualada: Amb treball dirigit aprovat, 3 crèdits.
Escola U.P.C. de Barcelona: 2 crèdits.

Es donarà un certificat d’assistència a qui ho demani.

Hi haurà traducció simultània: català-castellà.

Las siguientes Universidades concederán créditos de libre elección:
Escuela U.P.C. de Igualada: Con trabajo dirigido aprobado, 3 créditos.
Escuela U.P.C. de Barcelona: 2 créditos.

Se entregará un certificado de asistencia a quien lo pida.

Habrá traducción simultánea: catalán-castellano.

MATRÍCULA
Matrícula + actes: 90 €.
Matrícula: 70 €.
Socis de l’AD’AC / A.C.R.A.M. / Grup Tècnic + actes : 80 €.
Socis de l’AD’AC / A.C.R.A.M. / Grup Tècnic: 70 €.
Estudiants + actes : 60 €.
Estudiants: 40 €.

Matrícula + actas: 90 €.
Matrícula: 70 €.
Socios de AD’AC / A.C.R.A.M. / Grup Tècnic + actas : 80 €.
Socios de AD’AC / A.C.R.A.M. / Grup Tècnic: 70 €.
Estudiantes + actas : 60 €.
Estudiantes: 40 €.

Noticias relacionadas

Comenta la noticia desde Facebook

Comentarios

No hay comentarios.